بزرگترین لگو

بزرگترین لگوی جهان

/post-92

شرکت لگو یکی از بزرگترین سازه های خود را با اقتباس از یکی از نسخه های فیلم جنگ ستارگان ساخته است که بزرگترین لگوی جهان است.