اسباب بازی مناسب کودک

آنچه باید موقع خرید اسباب بازی برای کودکان دانست

/entekhab-asbabbazi-kodak

اسباب بازی یکی از موثرترین وسیله ها در رشد و پرورش کودک است والدین با  انتخاب یک اسباب بازی اشتباه تاثیرات مخربی را بر فرزندشان می گذارند.


اسباب بازی مناسب کودک

/toysbaby

نیاز به داشتن اسباب بازی برای کودکان نیازی واقعی و غیر قابل انکار است. کودکان برای بازی به هر چیزی متوسل می شوند، گاه ریش پدر، گاه گوشواره مادر، گاه عصای پدربزرگ و زمانی انگشتانه مادربزرگ. آنها برای بازی کردن نیاز به ابزار و اسباب دارند و تحت هر شرایطی که باشند، آن را برای خود فراهم می کنند.